Algemene voorwaarden 

City Laser Company hanteert onderstaande algemene voorwaarden:

1 Algemeen

  • In deze voorwaarden wordt onder “City Laser Company” verstaan City Laser Company gevestigd te Groningen, aan de Nieuweweg 20, 9711TE Groningen.
  • In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die City Laser Company opdracht geeft tot behandeling.
  • In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
  • In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor definitieve ontharing met behulp van de door City Laser Company te hanteren laser en bijbehorende hulpmiddelen.
  • Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de City Laser Company.
  • Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval City Laser Company voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
  • De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen City Laser Company en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de City Laser Company tot behandeling.
2.2 City Laser Company is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming
3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan City Laser Company door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van City Laser Company.
3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.
3.3 City Laser Company kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

 4 Informatie
De cliënt dient de City Laser Company tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 Tarieven en zorgverzekering
5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.
5.2 De cliënt draagt er zelf en tijdig zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6 Betaling
6.1 Client betaalt direct na de behandeling contant of per pin.
6.2 Indien City Laser Company de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van City Laser Company onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.
6.3 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten.
6.4 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
6.5 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van City Laser Company niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. City Laser Company is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. City Laser Company is alsdan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
6.6 Bij betalingsachterstand is City Laser Company bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.
6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen City Laser Company indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij City Laser Company instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.

7 Annulering
7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur van tevoren bij City Laser Company af te zeggen. 7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan zal City Laser Company een bedrag van € 49,- (zegge: negenenveertig euro) bij betreffende cliënt in rekening brengen, te vermeerderen met kosten.
7.3 Afspraken dienen per e-mailbericht of door te bellen te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door City Laser Company is ontvangen. Indien de cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van City Laser Company, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig annuleren van de afspraak.

8 Aansprakelijkheid
8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van City Laser Company leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door City Laser Company afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. City Laser Company is evenwel niet aansprakelijk op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens City Laser Company.
8.2 City Laser Company kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.
8.3 City Laser Company is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings , moedervlekken en/of pigmentvlekken.
8.4 City Laser Company is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).

9 Klachten
9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door City Laser Company, meldt de cliënt dit direct, althans binnen 48 uur. City Laser Company en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
9.2 En klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.

10 Nietigheid
In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11 Toepasselijk recht
Op de tussen City Laser Company en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12 Wijziging
12.1 City Laser Company behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.